Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

1. Rekisterinpitäjä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
tutkinnot@tukes.fi

3. Tietosuojavastaava
tietosuoja@tukes.fi, puh. 029 5052 000

4. Käsittelijä
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 2818000
info@mediamaisteri.com

Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
Kasarmikatu 15 B
13100 Hämeenlinna
010 281 8000
info@tawasta.fi

5. Rekisterin nimi
Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön ja siihen liittyvän maksamisen palvelun tarjoaminen käyttäjille

7. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen ja puhelinnumeron.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti
-rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
-kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
Käyttäjän tietoja ei näy muille käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterin sisältämät käyttäjä- ja tenttitiedot siirtyvät suojatusti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sisäisessä käytössä olevaan tutkintorekisteriin.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
-pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
-niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
-tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.